Osnove Poslovne Etike u Modernom Poslovanju

Osnove Poslovne Etike u Modernom Poslovanju

Dec 22, 2023

Poslovna etika se odnosi na moralna načela i vrijednosti koja oblikuju poslovna ponašanja i odluke. U današnjem poslovanju, poslovna etika igra ključnu ulogu u oblikovanju reputacije i uspjeha organizacija. To uključuje usvajanje etičkih principa, stvaranje etičkog kodeksa, te promoviranje integriteta, odgovornosti, transparentnosti i društvene odgovornosti.


U ovom članku istražit ćemo osnovne principe poslovne etike i kako ih primijeniti u modernom poslovanju.


Ključne smjernice

 • Poslovna etika oblikuje poslovna ponašanja i odluke
 • Etički principi i etički kodeks su ključni za uspostavu etične kulture u organizaciji
 • Odgovorno poslovanje i transparentnost su važni za izgradnju povjerenja s dionicima
 • Ljudski faktor igra ključnu ulogu u primjeni poslovne etike
 • Etičko odlučivanje pomaže u smanjenju rizika i promiče moralnu odgovornostPojmovno određenje poslovne etike


Poslovna etika se odnosi na moralne standarde i vrijednosti koje usmjeravaju ponašanje i odluke unutar organizacije. To obuhvaća implicitne ili eksplicitne norme, pravila i vrijednosti koje se primjenjuju na poslovne odluke i interakcije. Poslovna etika se bavi pitanjima poput poštenja, integriteta, odgovornosti i transparentnosti u poslovanju.


Etičko poslovanje podrazumijeva uspostavljanje vodstva koje je usredotočeno na moralnu ispravnost, stvaranje etičkog kodeksa i promicanje etičkog ponašanja na svim razinama organizacije.


Poslovna etika ima ključan utjecaj na reputaciju i uspjeh organizacije. Primjena etičkih principa pomaže u izgradnji povjerenja s kupcima, partnerima i dionicima. Etično poslovanje također pridonosi smanjenju rizika od poslovnih skandala, pravnih problema i financijskih gubitaka. Održivo i dugoročno uspješno poslovanje temelji se na promicanju poslovne etike, odgovornom odlučivanju i transparentnosti u svim aspektima poslovanja.


"Etičke vrijednosti su ključne za uspješno i održivo poslovanje. Bez poslovne etike, organizacije su izložene rizicima i gubitku povjerenja svojih dionika."


Sveobuhvatno razumijevanje pojma poslovne etike ključno je za izgradnju organizacija temeljenih na moralnom integritetu i društvenoj odgovornosti.U nastavku članka istražit ćemo važnost poslovne etike, utjecaj globalizacije na etička pitanja, ulogu ljudskog faktora u primjeni etičkog poslovanja, pristupe u uspostavi etičke kulture, organizacijsku strukturu i transparentnost u poslovanju. Također, analizirat ćemo primjere iz prakse koji naglašavaju potrebu za poslovnom etikom i donijeti zaključak o važnosti primjene etičkih principa u modernom poslovanju.


Važnost poslovne etike


Poslovna etika ima veliku važnost u današnjem poslovanju iz nekoliko razloga. Prvo, odgovorno poslovanje je ključno za izgradnju povjerenja s kupcima, partnerima i dionicima. Organizacije koje se pridržavaju etičkih smjernica često imaju bolji ugled i bolju reputaciju u svojoj industriji.


Drugo, etično odlučivanje pomaže u smanjenju rizika od poslovnih skandala, pravnih problema i financijskih gubitaka. Kada organizacije donose etičke odluke, smanjuje se mogućnost da se uključe u sumnjive ili nepravedne prakse koje mogu imati ozbiljne posljedice po njihovo poslovanje.


Treće, poslovna etika promiče moralnu i društvenu odgovornost. Organizacije koje posluju na etički način prepoznaju važnost društvenog utjecaja svojih djelovanja i nastoje postići ravnotežu između profitabilnosti i doprinosa društvu. Održivo poslovanje i briga za okoliš, prava radnika i zajednicu postaju sve važniji aspekti poslovne strategije.


"Etično poslovanje nije samo poželjno, već i nužno za dugoročan uspjeh organizacija u današnjem poslovnom okruženju."


Upravljanje poslovnim odnosima temeljenim na integritetu, poštenju i transparentnosti pruža stabilnu osnovu za dugoročnu uspješnost organizacije. Kroz odgovorno poslovanje i etično odlučivanje, organizacije grade povjerenje sa svojim dionicima, šire pozitivan utjecaj i doprinose izgradnji zakonitog i etičkog poslovnog okruženja.


Zaključno, poslovna etika nije samo puka moralna norma koju organizacije bi trebale slijediti. Ona je ključna za postizanje konkurentske prednosti, održivog razvoja i pozitivnih društvenih promjena. Posvećivanje pažnje poslovnoj etici i usvajanje principa odgovornog poslovanja su ključni koraci prema stvaranju boljeg poslovnog svijeta za sve nas.
Reference:

 1. Poslovna etika i organizacija poslovanja u 21. stoljeću, Ana Jerković, RRiF College of Financial Management, 2021
 2. Etika u poduzetništvu, Tea Kanaet, University of Split, Faculty of Economics, 2021
 3. Etička načela i principi poslovanja, Tea Gluhaković, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, 2021


Globalizacija kao ključni kontekst poslovne etike


U kontekstu poslovne etike, globalizacija predstavlja važan faktor koji utječe na razumijevanje i primjenu etičkih principa u poslovanju. Sa širenjem poslovanja na globalnoj razini, susrećemo se s posebnim izazovima i dilemama vezanim uz etičko ponašanje.


Jedno od ključnih pitanja koja se nameću su kulturna pitanja. Norme i moralna očekivanja mogu se značajno razlikovati između različitih kultura i društava. Ono što je jedna osoba smatra neetičnim, može biti prihvatljivo u drugoj kulturi.


Zakonodavna pitanja također igraju važnu ulogu u kontekstu globalne poslovne etike. Zakoni i propisi o poslovnoj etici mogu se značajno razlikovati između različitih zemalja. Organizacije koje posluju globalno moraju biti svjesne tih varijacija kako bi se pridržavale svih relevantnih zakonskih obveza.


Pitanja odgovornosti također su ključna u globalnom kontekstu poslovne etike. Može biti izazovno odrediti tko je odgovoran za etičko ponašanje organizacija koje djeluju globalno. Razne dionike može biti teško identificirati i odrediti njihovu ulogu u promicanju i provođenju etičkih standarda.


Uzimajući u obzir globalizaciju kao ključni kontekst poslovne etike, organizacije se suočavaju s izazovima u razumijevanju i primjeni etičkih standarda diljem svijeta.


Važno je kontinuirano educirati zaposlenike o kulturnim razlikama, osigurati usklađenost s različitim zakonodavstvima i promicati odgovornost na svim razinama organizacije.


Primjeri kulturne različitosti u poslovnoj etici:


Kultura Etički aspekti
Japan Akritično donošenje odluka na temelju hijerarhijske strukture
Švedska Fokus na ravnotežu između poslovnog uspjeha i društvene odgovornosti
UAE Poštivanje tradicionalnih vrijednosti i običaja u poslovanju


Uzimajući u obzir ove primjere, jasno je da kulturna pitanja imaju značajan utjecaj na poslovnu etiku. Organizacije trebaju razumjeti i poštivati različite kulturne kontekste kako bi uspješno poslovale na globalnoj razini.Ljudski faktor u primjeni koncepta etičkog poslovanja


Ljudski faktor igra ključnu ulogu u primjeni koncepta etičkog poslovanja. Ljudi su ti koji donose odluke, provode prakse i ostvaruju interakcije u poslovnom okruženju. Moralne dileme i etički izazovi često se javljaju u poslovnim situacijama, a individualna etička svijest igra ulogu u tome kako osobe reagiraju i ponašaju se u tim situacijama.


„Jedan od najvećih izazova u primjeni etičkog poslovanja je suočavanje s moralnim dilemama koje se mogu pojaviti tijekom svakodnevnih poslovnih aktivnosti. Kada je u pitanju etičko odlučivanje, ključno je razviti svijest o moralnim vrijednostima i integritetu te osnažiti zaposlenike da prepoznaju ove dileme i donose ispravne odluke“, ističe Ana Jerković, autorica knjige „Poslovna etika i organizacija poslovanja u 21. stoljeću“.


Kako bi se potaknulo etičko poslovanje, organizacije mogu pružiti edukaciju i obuku o etici, uspostaviti komunikacijske kanale za prijavljivanje neetičkog ponašanja i nagraditi etičko ponašanje. Osim toga, važno je promovirati otvoren i podržavajući radni okoliš u kojem se zaposlenici osjećaju slobodno izražavati svoje ideje, postavljati pitanja i iznositi svoje moralne dileme.


Svatko u organizaciji ima odgovornost da pridržava etičke smjernice i postupa na moralno ispravan način. Ljudski faktor je ključni element u stvaranju kulture etičkog poslovanja, gdje se moralni principi ne samo prihvaćaju, već se i primjenjuju u svakodnevnim poslovnim situacijama. Održavanje visoke razine etičke svijesti među zaposlenicima pomaže u osiguravanju integriteta organizacije i izgradnji povjerenja s dionicima.


„Etička svijest je temeljni element uspješne primjene koncepta etičkog poslovanja. Kroz obrazovanje, primjere iz prakse i svjesno stvaranje atmosfere koja cijeni moralne vrijednosti, organizacije mogu razvijati etičku svijest svojih zaposlenika i osnažiti ih da donose etičke odluke“, navodi Tea Kanaet, autorica rada „Etika u poduzetništvu“.


Edukacija o etici


Jedan od načina da se osigura ljudski faktor koji podržava etičko poslovanje je pružanje edukacije o etici. Ova edukacija može uključivati obuku o moralnim principima, etičkim smjernicama i postupanju u moralno izazovnim situacijama. Kroz edukaciju, zaposlenici stječu znanje i alate potrebne za donošenje moralno ispravnih odluka.


Komunikacijski kanali za prijavljivanje neetičkog ponašanja


Važno je osigurati da zaposlenici imaju sigurne i anonimne kanale za prijavljivanje neetičkog ponašanja u organizaciji. Ovi kanali omogućuju zaposlenicima da iznesu svoje moralne dileme, sumnje ili primjedbe, osiguravajući da se neetičko ponašanje u organizaciji može identificirati i riješiti na pravi način.


Nagrade za etičko ponašanje


Promoviranje etičkog ponašanja može biti dodatno potaknuto kroz sustav nagrađivanja. Nagrade za etičko ponašanje šalju snažnu poruku zaposlenicima i potiču ih da se pridržavaju etičkih smjernica i vrijednosti organizacije. Ova priznanja mogu biti financijske ili nefinancijske prirode, kao što su pohvala od vodstva, posebno priznanje ili napredovanje.


Gore navedeni pristupi pomažu u uspostavljanju ljudskog faktora koji podržava etičko poslovanje i osigurava da organizacija djeluje na moralno ispravan način, odgovarajući moralnim izazovima i izgrađujući povjerenje s dionicima.


Uspostava etičke kulture


Uspostava etičke kulture u organizaciji ključna je za promicanje etičkog poslovanja i stvaranje povjerenja s dionicima. To uključuje identificiranje temeljnih vrijednosti organizacije i integriranje tih vrijednosti u sve aspekte poslovanja. Briga o zaposlenicima, kupcima i dionicima također je važna komponenta etičke kulture.


Temeljne vrijednosti su ključni pokretači etičke kulture.

One definiraju moralna načela koja organizacija slijedi i služe kao smjernice za ponašanje zaposlenika. Primjerice, organizacija koja vrednuje poštenje, integritet i odgovornost kao temeljne vrijednosti potiče zaposlenike da se ponašaju etično u svim aspektima svog posla.


Budući da su zaposlenici ključni akteri u ostvarivanju uspješne etičke kulture, briga o njihovom dobrobiti važan je korak. Pružanje fer i sigurnog radnog okruženja, osiguravanje pravednih radnih uvjeta i poštivanje radnih prava zaposlenika pomažu u stvaranju atmosfere povjerenja i potiču ih da se identificiraju s organizacijom.
Briga o kupcima također treba biti sastavni dio etičke kulture.


Osiguravanje kvalitete proizvoda i usluga, transparentnost u komunikaciji s kupcima te poštivanje njihovih prava i potreba ključni su elementi. Kada organizacija pokazuje brigu o kupcima, gradi se dugoročno partnerstvo i povjerenje.


Podjednako je važna briga o dionicima, uključujući vlasnike, investitore i zajednicu. Transparentnost u financijskom izvještavanju, poštivanje zakonskih propisa te aktivno sudjelovanje u društveno odgovornim inicijativama stvaraju povjerenje dionika i doprinose pozitivnom dojmu o organizaciji.


Uspostava etičke kulture zahtijeva kontinuirane napore i angažman svih dionika organizacije. Edukacija zaposlenika o etičkim načelima i ponašanju, uspostavljanje komunikacijskih kanala za prijavljivanje neetičkog ponašanja i sustavno praćenje primjene etičkih smjernica ključni su koraci. Samo kroz zajedničke napore i predanost može se uspostaviti i održavati snažna etička kultura.


Benefiti uspostave etičke kulture Kako ostvariti etičku kulturu
Povjerenje i lojalnost zaposlenika Edukacija o etičkim principima
Bolji ugled i reputacija organizacije Uspostavljanje transparentnih komunikacijskih kanala
Dugoročna uspješnost Stalno praćenje i usklađivanje s etičkim smjernicama


Uspostava etičke kulture je ne samo odgovornost organizacija, već i prilika za izgradnju uspješnog i održivog poslovanja. Njegovanje temeljnih vrijednosti, briga o zaposlenicima, kupcima i dionicima te dosljedna primjena etičkih smjernica ključni su koraci u ostvarenju etičkog poslovanja.Etička organizacijska struktura


Etička organizacijska struktura igra ključnu ulogu u uspostavljanju jasnih odgovornosti i ovlasti u vezi s etičkim pitanjima unutar organizacije. To je bitan korak u promicanju etičnog poslovanja i stvaranju integritetne radne kulture.


Jedan od elemenata etičke organizacijske strukture je imenovanje odgovorne osobe ili tima za upravljanje etičkim pitanjima. Ta osoba ili tim imaju zadatak pratiti i provoditi etičke smjernice, te rješavati dileme i situacije koje zahtijevaju moralni sud.


Uspostavljanje jasnih etičkih smjernica i politika također je važan dio etičke organizacijske strukture. Etički kodeks definira očekivanja i standarde ponašanja koji se odnose na sve zaposlenike i članove organizacije. Kroz etički kodeks, organizacija uspostavlja vrijednosti koje će oblikovati poslovna ponašanja i odluke.


Etički kodeks predstavlja temelj za donošenje etičkih odluka i postupaka unutar organizacije. On promiče integritet, odgovornost i poštenje, te stvara okvir u kojem se naglašava važnost etičkog ponašanja na svim razinama organizacije.


Vodstvo ima ključnu ulogu u promicanju etičke organizacijske strukture. Odgovorno i transparentno vođenje organizacije prenosi vrijednosti i norme na sve zaposlenike, te stvara atmosferu u kojoj se cijeni i promiče etičko ponašanje.


U uspostavi etičke organizacijske strukture važno je naglasiti odgovornost svih članova i dionicima organizacije u održavanju etičkih standarda. Kroz suradnju i zajednički rad na promicanju etičkih vrijednosti, organizacija može ostvariti poslovni uspjeh uz poštivanje moralnih principa.


Odgovornosti etičke organizacijske strukture Ovlasti etičke organizacijske strukture
Usklađivanje poslovnih odluka s etičkim smjernicama Dodjeljivanje ovlasti donošenja etičkih odluka
Praćenje provedbe etičkog kodeksa Promocija etičnih vrijednosti i normi u organizaciji
Rješavanje moralnih dilema i situacija koje zahtijevaju etičko odlučivanje Uspostavljanje mehanizama praćenja i izvještavanja o etičkim pitanjimaEtička organizacijska struktura je temelj za uspostavu etičkog poslovanja. Ona omogućuje organizaciji da djeluje u skladu s moralnim vrijednostima i principima, te pridonosi izgradnji povjerenja s dionicima i uspjehu.


Transparentnost i objavljivanje informacija


Transparentnost u poslovanju je ključni element poslovne etike. Ona se odnosi na otvorenost i iskrenost u komunikaciji i djelovanju organizacije. Transparentnost u poslovanju podrazumijeva objavljivanje relevantnih informacija o poslovanju, proizvodima ili uslugama, financijskim rezultatima te održivosti.


Transparentnost pomaže u izgradnji povjerenja s dionicima, kao što su kupci, partneri, zaposlenici i javnost u cjelini. Kada organizacija transparentno objavljuje informacije, šalje poruku da je odgovorna i da preuzima odgovornost za svoje postupke. To stvara osjećaj povjerenja među dionicima organizacije.


Objavljivanje informacija može se provoditi na različite načine i putem različitih kanala. Primjeri takvih kanala uključuju izvješća o održivosti, financijske izvještaje, interne komunikacijske kanale poput intraneta ili newslettera te druge oblike komunikacije kao što su konferencije i javne prezentacije.


Prednosti transparentnosti u poslovanju


 • Povjerenje: Transparentnost u poslovanju stvara povjerenje među dionicima organizacije, što može rezultirati lojalnošću i potporom.
 • Odgovornost: Objavljivanje informacija pokazuje da organizacija preuzima odgovornost za svoje postupke i poslovanje.
 • Reputacija: Transparentnost može poboljšati reputaciju organizacije i ispuniti je pozitivnim dojmom u očima javnosti.
 • Regulatorna usklađenost: Transparentnost u poslovanju često je i zahtjev regulatornih tijela, što organizaciji pomaže u poštivanju zakona i propisa.


Uz transparentnost u poslovanju, organizacija pokazuje svoju odgovornost i brigu prema dionicima. Objavljivanje relevantnih informacija doprinosi stvaranju otvorenog i iskrenog poslovnog okruženja.


Primjeri iz prakse


U ovom dijelu članka istaknut ćemo primjere iz prakse koji ilustriraju važnost poslovne etike i njezine implikacije na poslovanje. Kroz ove primjere bit će vidljivo kako odluke temeljene na poslovnoj etici mogu imati značajan utjecaj na reputaciju i uspjeh organizacija.


Primjer 1: Chiquita

Prvi primjer je Chiquita, multinacionalna kompanija koja se bavila proizvodnjom i distribucijom voća. Chiquita je suočena s ozbiljnim etičkim izazovima u vezi s ljudskim pravima i kriminalnim aktivnostima u zemljama u kojima je obavljala svoje poslovanje. Kompanija je bila povezana s financiranjem oružanog sukoba i kršenjem radničkih prava u nekim regijama.


Ova situacija je imala negativan utjecaj na reputaciju Chiquite i dovela do pravnih problema i financijskih gubitaka. Međutim, kompanija je poduzela odgovorne korake kako bi se suočila s tim izazovima. Uvela je stroge etičke smjernice, uspostavila mehanizme praćenja i usklađivanja s ljudskim pravima, te surađivala s relevantnim organizacijama kako bi poboljšala uvjete rada.


Ovaj primjer naglašava važnost poslovne etike i potrebu za odgovornim poslovanjem koje uključuje poštivanje ljudskih prava i sprječavanje kriminalnih aktivnosti.


Primjer 2: Bushmaster Firearms, Inc.

Drugi primjer je Bushmaster Firearms, Inc., poznati proizvođač oružja. Ova kompanija suočila se s kritikama i kontroverzama zbog veze s nasiljem i sigurnošću. Njihovo oružje bilo je povezano s nekoliko masovnih pucnjava u Sjedinjenim Američkim Državama.


Ovo je potaknulo raspravu o etičkom ponašanju tvrtke i njezinoj odgovornosti prema društvu. Kritičari su tvrdili da Bushmaster Firearms, Inc. treba preuzeti veću odgovornost za svoje proizvode i provesti strože mjere sigurnosti i kontrole.


Primjer Bushmaster Firearms, Inc. pokazuje kako tvrtke u kontroverznim industrijama moraju pažljivo razmotriti etičke implikacije svog poslovanja i poduzeti korake kako bi se osiguralo sigurno i odgovorno korištenje njihovih proizvoda.Ovi primjeri jasno ukazuju na potrebu za primjenom poslovne etike u svim industrijama. Odgovorno poslovanje, transparentnost i brige za moralne i društvene aspekte ključni su faktori za uspjeh organizacija u suvremenom poslovanju.


Zaključak


Poslovna etika ima ključnu ulogu u suvremenom poslovanju. Pridržavanje etičkih smjernica pomaže organizacijama da postignu bolji ugled, pouzdanost i dugoročnu uspješnost. Etično poslovanje uključuje uspostavljanje etičke kulture, promicanje odgovornosti, transparentnosti i objavljivanje informacija.


Primjeri iz prakse ilustriraju važnost etičke svijesti i prakse u različitim situacijama. Kroz primjenu poslovne etike, organizacije mogu ostvariti konkurentske prednosti i doprinijeti društvenom napretku.


Etičke smjernice Prednosti
Promoviranje integriteta i moralnosti Bolji ugled i povjerenje dionika
Usvajanje etičkog kodeksa Pouzdanost i lojalnost kupaca
Odgovornost i transparentnost Smanjenje rizika od skandala i gubitaka
Promicanje društvene odgovornosti Doprinos zajednici i održivom razvoju


Suočavanje s moralnim dilemama i etičkim izazovima sastavni je dio poslovnog okruženja. Stvaranje etičke svijesti među zaposlenicima, produbljivanje vodstva i uspostava komunikacijskih kanala za prijavljivanje neetičkog ponašanja ključni su koraci prema etičnom poslovanju.


"Etička kultura nije samo pitanje ispravnog poslovanja; to je pitanje življenja naših osnovnih vrijednosti." - Joseph L. Badaracco Jr.


Transparentnost u poslovanju podupire odnos povjerenja s dionicima. Objavljivanje relevantnih informacija o poslovanju, financijskim rezultatima i održivosti korak je prema stvaranju transparentnog poslovnog okruženja.U konačnici, primjena poslovne etike pomaže organizacijama da ostvare konkurentske prednosti, doprinesu društvenom napretku i postanu uzor drugim poduzećima. Poslovna etika je ključna za uspjeh u suvremenom poslovanju te za stvaranje održivih i etički odgovornih organizacija.


Literatura

 1. Poslovna etika i organizacija poslovanja u 21. stoljeću, Ana Jerković, završni rad, RRiF College of Financial Management, 2021.
 2. Etika u poduzetništvu, Tea Kanaet, završni rad, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2021.
 3. Etička načela i principi poslovanja, Tea Gluhaković, diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2021.


Popis literature

 • Jerković, Ana. Poslovna etika i organizacija poslovanja u 21. stoljeću. RRiF College of Financial Management, 2021.
 • Kanaet, Tea. Etika u poduzetništvu. University of Split, Faculty of Economics, 2021.
 • Gluhaković, Tea. Etička načela i principi poslovanja. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, 2021.


FAQ


Što je poslovna etika?

Poslovna etika se odnosi na moralna načela i vrijednosti koja oblikuju poslovna ponašanja i odluke. Obuhvaća usvajanje etičkih principa, stvaranje etičkog kodeksa i promoviranje integriteta, odgovornosti, transparentnosti i društvene odgovornosti u poslovanju.


Kako poslovna etika utječe na organizacije?

Poslovna etika igra ključnu ulogu u oblikovanju reputacije i uspjeha organizacija. Organizacije koje se pridržavaju etičkih smjernica često imaju bolji ugled i reputaciju, smanjenje rizika od poslovnih skandala te promicanje moralne i društvene odgovornosti.


Kako globalizacija utječe na poslovnu etiku?

Globalizacija donosi posebne izazove i dileme u vezi s etičkim ponašanjem u poslovanju. Kulturna pitanja, zakonodavna pitanja i pitanja odgovornosti igraju važnu ulogu u primjeni etičkih principa u globalnom kontekstu.


Koja je uloga ljudskog faktora u primjeni etičkog poslovanja?

Ljudi su ti koji donose odluke i provode prakse u poslovnom okruženju. Individualna etička svijest igra ključnu ulogu u tome kako se osobe ponašaju u poslovnim situacijama. Poticanje etičkog poslovanja može se postići kroz edukaciju, uspostavu komunikacijskih kanala i nagrađivanje etičkog ponašanja.


Kako se može uspostaviti etička kultura u organizaciji?

Uspostava etičke kulture uključuje identifikaciju temeljnih vrijednosti organizacije i njihovo integriranje u sve aspekte poslovanja. Briga o zaposlenicima, kupcima i dionicima također je važna komponenta etičke kulture.


Kako se može uspostaviti etička organizacijska struktura?

Etička organizacijska struktura uključuje uspostavljanje jasnih odgovornosti i ovlasti u vezi s etičkim pitanjima. To može uključivati imenovanje odgovorne osobe ili tima za upravljanje etičkim pitanjima, uspostavljanje etičkih smjernica i politika te primjenu etičkog kodeksa u svim dijelovima organizacije.


Što je transparentnost u poslovanju?

Transparentnost u poslovanju odnosi se na otvorenost i iskrenost u komunikaciji i djelovanju organizacije. To uključuje objavljivanje relevantnih informacija o poslovanju, proizvodima ili uslugama, financijskim rezultatima i održivosti.


Možete li navesti primjere iz prakse koji ilustriraju važnost poslovne etike?

Primjeri uključuju Chiquita, multinacionalnu kompaniju koja se suočila s etičkim izazovima vezanim uz ljudska prava i kriminalne aktivnosti, te Bushmaster Firearms, Inc., proizvođača oružja koji je kritiziran zbog veze s nasiljem i sigurnošću.


Koliko je poslovna etika važna za organizacije?

Poslovna etika ima veliku važnost u današnjem poslovanju. Pomaže u izgradnji povjerenja s kupcima, partnerima i dionicima, smanjuje rizik od poslovnih skandala i pravnih problema te promiče moralnu i društvenu odgovornost.


Izvori Poveznica